JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

 

Tematika

 Sejttan (FOKOGEN225_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára
2021/22. tanév I. félév

 

Hét

Előadás
csütörtök 9:40 – 10:25
NET Zöld terem

Gyakorlatok

1.
(szept. 6-10)

A sejtelmélet. A sejtmembrán I.
ppt   ppt 

A fénymikroszkóp (FM)
ppt   pdf
(ppt Bizt. okt.)

2.
(szept. 13-17)

A sejtmembrán II.; A sejtmag I.
ppt  ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 20-24)

A sejtmag II. 
ppt   Zoom video: video

Elektronmikroszkópia,
A sejtmembrán EM megjelenése
ppt   pdf

4.
(szept. 27 - okt. 1)

Az endoplazmás retikulum
ppt  Zoom video: video

A sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 4-8)

Golgi, vezikuláris transzport és szekréciós mechanizmusok
ppt   ppt   video

Endoplazmás Retikulum
ppt

6.
(okt. 11-15) 

Az endocitózis és a sejten belüli emésztés. Autofágia
ppt

Témazáró Moodle teszt (1-4 ea.,1- 5. gyak. anyagából,
a gyakorlatok idejében)

Golgi komplex (Itt vagy a következő héten)
ppt

7.
(okt. 18-22) a

Sejtváz
ppt / hanggal: ppt

 Szekréció. Immuncitokémia.
Szuperfelbontású mikroszkópia 
ppt 

8.
(okt. 25-29)

A sejtek kapcsolódása egymáshoz és környezetükhöz. Sejtadhézió
ppt / hanggal: ppt

Endocitózis, enzimcitokémia
ppt

9.
(nov. 2-5) b

Sejtmozgás
ppt / hanggal: ppt

Hétfő: Szünet

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

10.
(nov. 8-12)

Sejtek közötti kommunikáció
ppt

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

11.
(nov. 15-19)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

Asejtfelszín differenciálódása
ppt

12.
(nov. 22-26)

Endoszimbionta sejtalkotók
ppt / hanggal: video

A sejtfelszín differenciálódása
ppt

Mitózis
ppt

13.
(nov. 29 - dec. 3)

A sejtek öregedése és halála
ppt

Témazáró Moodle teszt: 5-10, 12. ea., 6-10/11. gyak. anyagából (a kérdések és válaszok az első beszámoló tananyagából is tartalmazhatnak részeket)
(tanórán kívül: dec. 1. szerda 20h )

Mitózis, Meiózis
ppt   ppt

Meiózis
ppt

14.
(dec. 6-10) c

Őssejtek és differenciálódás
ppt / hanggal: ppt

Hétfői csoportoknak: Meiózis II. (Előző ppt folytatása)
Minden csoportnak: A sejtek öregedése és halála
ppt


a) 2021. október 22. (péntek) 10:00-12:00, 1956-os megemlékezés
b) 2021. november 1. (hétfő) Mindenszentek
c) 2021. december 11. (szombat) Szombati munkanap (december 24. péntek helyett)

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Sejttan tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon és Moodle felszínen, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.
Az órákon az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése ajánlott. A gyakorlótermekbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.
A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév.


Teljesítményértékelés terv:

A félév során két alkalommal témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból. Ezeken az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük (lásd a rövid tematikát tartalmazó táblázatban!). A dolgozatok eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontokat kapnak a félév végi vizsgateszthez az alábbi táblázatnak megfelelően. Mivel a témazárók megírása fakultatív, ezekbe utólagos betekintést nem biztosítunk és pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

Max. összpontszám %-a

Bonusz pont vizsgateszthez

0-60

0

60,01-72,5

1

72,51-85

2

85,01-100

3

 

A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 50,01%). A bónusz pontokat csak a rendes vizsgaidőszak végéig lehet felhasználni, TKSZ vizsgákra, CV és FM kurzusokra nem átvihetők. 
(Amennyiben járványügyi korlátozások vagy egyéb vis major helyzet lesz, a számonkérés formája és tartalma változhat.)
A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák),  gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábra (sémás), elektronfénymikroszkópos preparátumok fényképei].  Témaköreit lásd a honlapi táblázatban!

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése az oktató hozzájárulása nélkül tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért felelősséggel tartoznak. A munka- és balesetvédelemről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.
A vizsgaidőszakban, amely 2021. december 13 – 2022. január 28-ig tart, Sejttanból (Moodle) kollokviumot kell tenni, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A Sejttan előfeltétele a Mikroszkópos Anatómia nevű tantárgynak. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.
A Sejttan tananyaga és így a kollokvium anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (A vizsgaidőszakot megelőzően részletesebb táblázat fog felkerülni a honlapokra). A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!  Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása (bónusz pontok jóváírása) időtbe telik. A kollokviumi jegyeket a Neptunban ellenőrizhetik. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további vizsga) előtt be kell fizetni az ismétlővizsga díját. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, azt javasoljuk, hogy az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/, valamint a tárgy moodle felszínén) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája (Ebben tovább pontosítjuk az itt található információkat.), valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagba nem csak a tankönyv és előadások tartozik bele, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Némethné Molnár Mária

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó Dr. Kőhidai László NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egyéb rendkívüli (vis major) helyzet indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

FOK írásbeli kollokvium értékelése [A bónusz pontok miatt 100%-nál több is elérhető J.  A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 50,01%).]

 

Max. elérhető pontszám %-a

Jegy

0-50

1

50,1-62

2

62,01-74

3

74,01-86

4

86,01- *

5

(* A bónusz pontok miatt 100%-nál több is elérhető.)

 

 

 

Témazárók és kollokvium

A félévközi beszámoló részét képezi fénymikroszkópos preparátum beállítása (a gyakorlatvezető utasításai szerint).
Vizsgatematika: pdf 

Vizsgatájékoztató: doc 

 

 

 

Konzultáció

 

Sejttan/Biológia konzultációk a vizsgaidőszakban:

Dátum Időpont Zoom link
December 13.      16:00-        https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Meeting ID: 708 865 9491
Passcode: biol
December 20 14:00-
December 27. 16:00-
Január 3. 16:00-
Január 10. 16:00-
Január 17. 16:00-
Január 24. 16:00-

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top