Menu

Tanulmányi ügyintézés

Tanulmányi felelősök fogadóórái (Átvételi / felmentési kérelmekkel kapcsolatos információkat lásd alább!):

Orvosi Biológia
Genetika és genomika
Biológia I-II.

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 6. emelet 622/A
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253

Hétfő 14:00-15:00
Szerda 11:00-12:00 
Péntek 11:00-12:00  
A fenti időpontok egyéb elfoglaltság miatt módosulhatnak.

Immunológia Dr. Holub Marianna NET 6. emelet 618
+36 1 210 2930 / 56234
Csütörtök 10:00-11:00
       
Tantárgyfelelősök:
     
Biológia I-II. (GYTK) Dr. Tóth Sára NET 6. emelet 619
+36 1 210 2930 / 56244
Csütörtök 14:00-15:00
Orvosi biológia (FOK) Dr. Kőhidai László NET 7. emelet 719
+36 1 210 2930 / 56251
Hétfő 9:00-10:00
       
Intézeti Neptun adminisztrátor
   
 
Lengyelné Dibó Szilvia NET 6. emelet 623
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253
 


A fenti időpontok egyéb (oktatási vagy tudományos) elfoglaltság miatt módosulhatnak.
Tanulmányi ügyeket személyesen intézünk, mert telefonon és e-mailen nem tudjuk a személyazonosítást elvégezni. Elektronikusan általános információkat és időpontot tudunk adni.

Átvételi (felmentési) kérelmekhez: kitöltött formanyomtatványt (az Egyetem honlapjáról letölthető), hiteles kreditigazolást a tanulmányokról és a beszámításra kért tárgy részletes tematikáját kell bemutatni. [FOK-ra (Dr. Kőhidai László) és GYTK-ra (Dr. Tóth Sára) átjelentkező hallgatók a tantárgyfelelős oktatóhoz forduljanak!]
A titkárságon (Nagyvárad tér 4. VI. em, 623) 9 és 3 óra (pénteken 2 óra) között munkanapokon le lehet adni a szükséges papírokat és kb. a második napra kész lesznek.
http://semmelweis.hu/aok/oktatas/atvetellel-kapcsolatos-informaciok/


Jelszó elérése

A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszó a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / WEB cím alatt található meg.

 

Intézkedési terv OMHV kapcsán

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet intézkedési terve a Genetika és genomika tantárgy Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése alapján: pdf

 

Félév érvényesítése

A félév érvényesítése és a vizsgaeredmények közzététele

 

A félév érvényességét igazoló aláírásra a gyakorlatvezetők (kivéve GYTK Immunológia alapjai és a választható tárgyak) terjesztik fel azokat a hallgatókat, akik eleget tettek a félévközi követelményeknek. A gyakorlatvezetők az utolsó gyakorlaton tájékoztatják erről a hallgatókat. A hallgatók a Neptunban ellenőrizhetik, hogy megkapták-e az aláírást. Ha a vizsgaidőszak első hetében péntekig ez - a hallgató szerint tévesen - nem került bejegyzésre, akkor a 210-2950-es telefonszámon vagy személyesen a NET VI. em. 623-as szobájában jelezzék. (Választható tárgyak esetében a tantárgyfelelős oktatóhoz forduljanak.) Ugyancsak a fenti módon és helyen jelezhetik, ha a vizsgaeredmény tévesen került volna bejegyzésre a Neptunba.
Minden vizsgára hozzanak magukkal érvényes fényképes igazolványt!

 

ÁOK Orvosi Biológia

A vizsgák kijavítása több napot vesz igénybe, az adott napon vizsgázó hallgatók létszámától függ, hogy mikor kerülnek be a jegyek a Neptunba. Ezt a vizsgákon kihirdetjük. (A téli szabadságolási időszakban lehetséges, hogy a megszokottnál több napot kell várni az eredményre). A vizsgákon szintén kihirdetjük, hogy a kijavított dolgozatokat mikor lehet megtekinteni.
A vizsgára a hallgatók hozzanak fényképes igazolványt! Írásbeli vizsgával kapcsolatban teljesítési lapot nem töltünk ki.

FOK Orvosi Biológia (Sejtbiológia)

Lásd fent!

GYTK Biológia

A gyakorlat és az elmélet két külön tárgy. A gyakorlati jegyet a gyakorlatvezető írja be, és ő érvényesíti a félévet is. Az elméleti tantárgy félévét a tantárgyfelelős előadó érvényesíti az indexben az utolsó heti gyakorlatok alatt. Ha az előadó nem ér rá az adott időben, akkor a gyakorlatvezető felhozza az indexeket az intézetbe, majd az aláírás után a hallgatók VI. emeleten (623) vehetik át. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem élnek a hallgatók az indexeket az előadó (amennyiben vizsgáztat) a szóbeli vizsgák végén érvényesíti. Azok a hallgatók, akik egyénileg hozzák be az indexüket a NET VI. emeletén keressék meg Dr. Tóth Sárát.
(Akiknek esetleg pótbeszámolót kell tenniük, a sikeres pótbeszámoló után először gyakorlatvezetőjüket keressék meg!)

Immunológia (írásbeli)

A vizsgák kijavítása több napot vesz igénybe, az adott napon vizsgázó hallgatók létszámától függ, hogy mikor kerülnek be a jegyek a Neptunba. Ezt a vizsgákon kihirdetjük. (A téli szabadságolási időszakban lehetséges, hogy a megszokottnál több napot kell várni az eredményre). A vizsgákon szintén kihirdetjük, hogy a kijavított dolgozatokat mikor lehet megtekinteni.

ÁOK, FOK

A vizsgára a hallgatók hozzanak érvényes fényképes igazolványt! (A tanulmányi értesítőbe és/vagy a teljesítési lapra az írásbeli vizsgák eredményét nem jegyezzük be.

GYTK

A hallgatók hozzák magukkal az indexüket, melyet a tanulmányi felelős vagy az tantárgyfelelős előadó vagy a vizsga alkalmával érvényesít (tehát nem kell előre aláíratni.) A kitöltött indexeket a jegybírás után a hallgatók munkanapokon általában 9 és 15 között vehetik fel az NET VI. emeletén (623). Az írásbeli vizsgán a vezetőtanár kihirdeti, hogy mikortól lesz eredmény a Neptunban és mikortól lesznek elérhetők az indexek, kérem, erre figyeljenek!

Egyedi jegybeírás céljából az indexeket a NET 623-as szobájában lehet leadni és a következő munkanapra lesz kész. (Indexek kezelése: munkanapokon 9 és 15 óra között)

Biológia II. / Genetika és genomika CV vizsgák

ÁOK, FOK

A vizsgára a hallgatók hozzanak érvényes fényképes igazolványt!

GYTK

A hallgatók hozzák magukkal az indexüket!

 

Indexek érvényesítését végző oktatók:

Immunológia alapjai - GYTK

Az írásbeli vizsga alkalmával
vagy NET VI. em. 623-ban lehet leadni az indexeket.
Dr. Holub Marianna

Biológia – GYTK

Az utolsó gyakorlaton
vagy NET VI. em. 619.

Dr. Tóth Sára

Választható tárgyak - GYTK

Az foglakozásokon adott tájékoztatás szerint.

a tantárgyfelelős előadó

 

Szakdolgozat

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

Melanoma eredetű extracelluláris vezikulák hatása immunsejtek effektor funkcióira

Dr. Pállinger Éva
Dr. Láng Orsolya

+

 

 

2.

Fog eredetű őssejtek mechano- és kemoszenzitivitásának vizsgálata

Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya

+

+

 

3.

Oligo- és polipeptid hordozókhoz kötött ligandumok hatása fogászatban kórtani szereppel bíró célsejtek targetálásában

Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya

 

+

 

4.

Cell physiological characterization of oligo- and polypeptide carrier based cytotoxic conjugaes acting as drug delivery tools in medicine and dentristry

 Dr. Kőhidai László

+

+

 

5.

Holomicroscopy as an efficient tool of tracking and computer based morphometry

Dr. Láng Orsolya
Dr. Kőhidai László

+

+

 

6.

Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású anyagok sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai

Dr. Kőhidai László

 

+

 

7. Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata Dr. Molnár-Érsek Barbara +    
8. Az autoinflammatorikus betegségek terápiás lehetőségei Dr. Fülöp A. Kristóf      +
9. Endothel sejtek sejtélettani folyamatainak gyógyszeres befolyásolása Dr. Lajkó Eszter, Dr. Kőhidai László     +
10. Gyógyszer-célbajuttatás peptid alapú konjugátumok segítségével Dr. Lajkó Eszter, Dr. Kőhidai László     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

Letölthető segédlet: pdf

 

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

CD8+ T-sejtek homing alcsoportjainak összehasonlító vizsgálata akut graft versus host betegségben

Dr. Pós Zoltán
Dr. Molnár-Érsek Barbara

+

 

 

2.

Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata

Dr. Molnár-Érsek Barbara

+

 

 

3.

Xenosensing mechanizmusa a barrier szervekben; fiziológiás, toxikológiai és immunológiai aspektusok

Dr. Tamási Viola

+

 

+

4.

tBHQ szerepe az T sejtek differenciációjában

 Dr. Tamási Viola

+

 

+

5.

Fog eredetű őssejtek mechano- és kemoszenzitivitásának vizsgálata

Dr. Kőhidai László

 

+

 

6.

Oligo- és polipeptid hordozókhoz kötött ligandumok hatása fogászatban kórtani szereppel bíró célsejtek targetálásában

Dr. Kőhidai László

 

+

 

7. Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású anyagok sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai Dr. Kőhidai László   +  

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul.

„Az I. díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat az Egyetem jeles eredményű szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató az illetékes Dékánhoz benyújtott kérvényben kéri. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.”

 

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A bélflóra szerepe a veleszületett és adaptív immunválasz szabályozásában

Dr. Holub Marianna

+

 

 

2.

Epigenetikai jellegzetességek vizsgálata ikrekben

Prof. Falus András

+

+

+

3.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

4.

Fogászatban alkalmazott öblögető szerek és komponenseinek összehasonlító vizsgálata humán gingiva epithél sejten

Dr. Láng Orsolya és
Dr. Kőhidai László

 

+

 

5.

Endothel sejtek élettani folyamatainak farmakológiai befolyásolása citoprotektív molekulákkal

Dr. Lajkó Eszter és
Dr. Kőhidai László

+

+

+

6.

Bortezomib-vitamin hatóanyag párok tumor sejtekre kifejtett hatásának vizsgálata

Dr. Láng Orsolya és
Dr. Lajkó Eszter

 

 

+

7. Környezeti faktorok hatása az extracelluláris vezikulum képzésre Prof. Buzás Edit és
Dr. Tóth Sára
    +
8. Xenoszenzorok hatása az immunsejtek differenciációjára Dr. Tamási Viola     +
9. CD8+ rezidens memória T-sejtek és CD8+ effektor T-sejtek különböző szervi környezethez való adaptációjának összehasonlító viszgálata Dr. Pós Zoltán     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A gyermekkori ALL személyre szabott terápiája és farmakogenetikai megfontolások

Félné Dr. Semsei  Ágnes

+

 

 

2.

Sejtfelszíni tiolok és mikrovezikulák felszíni tioljainak szerepe a gyulladásban

Dr. Szabó-Taylor Katalin

+

+

+

3.

Extracelluláris vezikulák redox állapota a gyulladásban

Dr. Szabó-Taylor Katalin

+

+

+

4.

Az extracelluláris vezikulák ionhomeosztázisának vizsgálata

Dr. Buzás Edit

+

 

 

5.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek  kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

6.

Az osteoclast aktiváció és differenciálódás vizsgálata

Dr. Nagy György

+

+

+

7. Extracelluláris vezikulák immunmodulációs hatásának vizsgálata Dr. Buzás Edit +    
8. A nem-kódoló RNS-ek epigenetikai jelentősége Dr. Tóth Sára + + +
9. A transzgenerációs epigenezis szerepe bizonyos krónikus betegségekben Dr. Tóth Sára +   +
10. A gyermekkori akut limfoid leukémia és az aszparagináz- allergia molekuláris genetikai háttere Félné Dr. Semsei Ágnes +    
11. CD8+ T sejtek rövid és hosszú távú adaptációjának vizsgálata adott szervi környezetekhez effektor és rezidens memóriasejtekben. Dr. Pós Zoltán     +
12. A Parkinson-kór hátterében álló genetikai rendellenességek vizsgálata és a betegség gyógyszeres terápiája Dr. Tóth Sára
Dr. Baricza Péter
    +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

 

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A gyermekkori ALL személyre szabott terápiája és farmakogenetikai megfontolások

Félné dr. Semsei  Ágnes

+

 

 

2.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek  kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

3.

A mikrokimérizmus orvosi/biológiai jelentősége

Dr. Tóth Sára

+

+

+

4.

Indukált pluripotens (iPS) őssejtek jelene és jövője

Dr. Tóth Sára

+

 

+

5.

Az epigenetika alkalmazásának  klinikai és terápiás lehetőségei

Dr. Tóth Sára

+

+

+

6.

Microbial factors as potential triggers of rheumatoid arthritis

Dr. Buzás Edit
Szabó G. Tamás

+

 

 

A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

 

Figyelmeztetések

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon, gyakorlatokon és vizsgákon az oktató(k) előzetes hozzájárulása nélkül hang-, kép- és videofelvétel készítése szigorúan tilos, mert a szerzői és személyeségi jogok megsértését jelenti. (Rektori körlevél: 6/2013)


Fontos figyelmeztetés vizsgázóknak: ppt

Rektori utasítás - Vizsgák során a hallgatók személyazonosságának ellenőrzéséről: pdf

Dékáni körlevél a GYTK vizsgák rendjéről: doc

 

Rektori pályázat

 

A hallgatók március 1-jéig adhatják le pályamunkájukat a témát kiíró intézetnél (Dr. Pállinger Éva TDK felelősnek. Ő fogja a pályázatokat az intézetvezetőnek felterjeszteni).

Az intézeteknek a pályamunka és a javaslatot tartalmazó bírálati lap két példányát (egy papíralapú és egy CD-re kiírt) március 31-ig kell megküldeniük a Rektori Pályamunka Értékelő Bizottságnak (elnöke: Prof. Tímár József egyetemi tanár, II. sz. Patológiai Intézet).

Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet rektori pályatételei

http://tdk.semmelweis.hu/hu/genetikai-sejt-es-immunbiologiai-intezet-151007152212
További részletek (szabályzat):
http://tdk.semmelweis.hu/palyazatok-felhivasok/rektori-palyazat
 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptun rendszerben.


Tanulmányi felelősök:
Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253

Go to top