JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet története


Biológiai Intézetként 1971-ben alapították, mostani nevét 1997-ben vette fel. Az Intézetet jelenleg Prof. Dr. Buzás Edit vezeti (2012-).
Korábbi igazgatói: Prof. Dr. Csaba György (1971-1994), Prof. Dr. Falus András (1994-2012).

Az Intézet tevékenysége oktatási, kutatási és diagnosztikati feladatokat ölel fel. Tudományos munkánk az immunológiai, sejtbiológiai és genomikai kutatások széles skáláját foglalja magába. Módszertani repertoárunkban megtalálhatók a  sejt- és molekuláris biológiai, valamint az immunológiai és genomikai illetve bioinformatikai technikák és eljárások.

1971-1994 között az intézet tudományos munkája során a hormonreceptorok filogenezisével és ontogenezisével foglalkoztak. 1994 júliusától az intézet tudományos profilja immunológiai és molekuláris genetikai, majd 2001-től genomikai irányokkal bővült. Korábban az egyik munkacsoport az interleukin-6 molekuláris hatásaival és az IL-6 receptorának szolubilis formájával foglalkozott. Egy másik munkacsoport a hisztamin osztódást szabályozó szerepét, valamint a hisztamin szintéziséért felelős hisztidin-dekarboxiláz (HDC) enzimet kezdte tanulmányozni tumorokban és normális szövetekben. HDC hiányos („HDC-ko”) egérmodell létrehozását követően lényeges kutatási irány volt a hízósejtek és a tumor (pl. melanoma) kölcsönhatása, valamint a hisztamin H4 receptor szerepének vizsgálata a dendritikus sejtek működésében. Jelenleg az egyik munkacsoport (vezető Dr. Buzás Edit, egyetemi tanár) extra­celluláris vezikulák vizsgálatával, gliko- és rheumato-immunológiai kutatással foglalkozik. Egy másik munkacsoport (vezető: Dr. Szalai Csaba, tudományos tanácsadó) asthma-genomikai illetve farmakogenomikai kutatással foglalkozik. A harmadik nagyobb munkacsoport (vezető Dr. Kőhidai László, egyetemi docens) kemotaktikus hatású peptidek szerkezet-funkció összefüggéseit vizsgálja. Az MTA Lendület Fiatal Kutatói Programjának támogatásával 2012-től kutatócsoport alakult a szöveti rezidens T sejtek vizsgálatára Dr. Pós Zoltán vezetésével. Az intézet citofluorimetriás módszerrel immunfenotipizálást végez, így részt vesz az egyetem onkohematológiai diagnosztikai munkájában. Az intézet területén működik a Semmelweis Egyetem illetve a Szentágothai Tudásközpont a Microarray Központi Laboratóriuma is, melyek genomikai és génexpressziós tevékenységet végez. Az Intézet keretén belül működik a Genobys Bioinformatikai Kft. is, mely bioinformatikai szolgáltatásokat nyújt.

A kutatásban felhasznált módszerek a következők: molekuláris biológiai eljárások (PCR, RT-PCR), immun­hiszto­kémia-konfokális mikroszkópia, expressziós microarray, SNP analízis, komparatív genom hibridizáció (CGH), auto­radiográfia, enzimcitokémia, extracelluláris vezikulák izolálása és vizsgálata, szövet- és sejttenyésztés, kemo­taxis vizsgálata, adherencia és migráció mérések impedanciometriával, áramlási citometria (FACS), rekombináns egereken (HDC, illetve H4R „knock-out”) végzett kutatások.

Az Intézet oktatási tevékenysége (tanulmányi felelos: Dr. Fülöp András Kristóf, egyetemi docens, PhD) szintén sokrétu. A graduális oktatás területén Genetika-Genomikát és Az immunológia alapjait oktatjuk. A fo stúdiumok mellett kötelezoen- vagy szabadon választható kurzusokat tartunk orvos, fogorvos és gyógyszerészhallgatók számára, magyar, német és angol nyelven. Speciális kurzusaink (hisztamin biológia, molekuláris genetika, sex genetika és genomika, chemotaxis, stb.) nyitva állnak az alap- és PhD képzésben részt vevo hallgatók számára.

Diagnosztikai tevékenységünk során onkohematológiai és pulmonológiai betegek mintáin immunfenotipizálást végzünk a Semmelweis Egyetemhez tartozó egyes klinikák illetve külso intézmények számára.Az intézet oktatási és tudományos tevékenysége 5 tankönyvben, 60-nál több könyvfejezetben és mintegy 1400 közleményben került eddig publikálásra.

 

Go to top