JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Sejttan (AOKGEN666_1M)
az Általános Orvostudományi Kar hallgatói számára
2023/24. tanév I. félév

Tematika

 

Hét

Előadás
szerda 13:30-14:15,
NET Zöld előadóterem

Gyakorlatok
(H-Sze 90 perc, NET L13-L16)

1.
(szept. 4-8)

A sejtelmélet. A sejtmembrán I.
ppt

A fénymikroszkóp (FM)
ppt 
(Bizt. okt.: ppt)

2.
(szept. 11-15)

A sejtmembrán II.
A sejtmag I.
ppt / hanggal: video

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 18-22)

A sejtmag II.
ppt / hanggal: video

Elektronmikroszkópia,
A sejtmembrán EM megjelenése
ppt

4.
(szept. 25-29)

Az endoplazmás retikulum
ppt / hanggal: ppt

A sejtmag, hisztokémiai reakciók
ppt

5.
(okt. 2-6)

Golgi, vezikuláris transzport és szekréciós mechanizmusok
ppt / hanggal: video

Endoplazmás retikulum
ppt

6.
(okt. 9-13)

Az endocitózis és a sejten belüli emésztés.
Autofágia
ppt / hanggal: video

Témazáró Moodle teszt  (1-4 ea.,1- 5. gyak anyagából)
Golgi komplex
ppt

7.
(okt. 16-20)

Sejtváz. Sejtmozgás
ppt / hanggal: video

Szekréció
ppt 
Immuncitokémia, Szuperfelbontású mikroszkópia
ppt

8.
(okt. 24-27)
okt. 23. hétfő szünet

A sejtek kapcsolódása egymáshoz és környezetükhöz. Sejtadhézió
ppt / hanggal: video

A sejt- és szövettenyésztés
ppt

9.
(okt. 30 - nov. 3)
nov. 1. szerda szünet

 Szünet

A sejtfelszín differenciálódása, enzimcitokémia
ppt

10.
(nov. 6-10)

Sejtek közötti kommunikáció
ppt / hanggal: video

Endocitózis, enzimcitokémia
ppt

11.
(nov. 13-17)

Endoszimbionta sejtalkotók
ppt / hanggal: video

A sejtek anyag és energiatárolása
ppt

12.
(nov. 20-24)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt / hanggal: video

Témazáró Moodle teszt: 5-11. ea., 6-10. gyak. anyagából
doc

13.
(nov. 27 - dec. 1)

A sejtek öregedése és halála
ppt / hanggal: video

Mitózis
ppt

Tanulmányi verseny: 2023. november 30, 17:15-től több turnusban az L13-14-15-16 termekben
További részletek a Tanulmányi verseny fül alatt
 

14.
(dec. 4-8)

Őssejtek és differenciálódás
ppt / hanggal: video

A sejtek halála
ppt  

Kurzusinformáció

Általános tájékoztatás

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Sejttan tárgy hallgatóinak sorában!

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. (Ha az alábbiakban a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzet miatt változás áll be, a honlapunkon és Moodle felszínen, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.)


A félév aláírásának feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév.

 

Teljesítményértékelési terv:

A félév során két alkalommal (6. és 12 hét) Moodle dolgozatot (demonstrációt) írnak a hallgatók a gyakorlat idejében az addig leadott tananyagból. A dolgozatok megírása nem kötelező és a dolgozatok eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak. Mivel a témazárók megírása fakultatív, ezekbe utólagos betekintést és pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

Azok a hallgatók, akik elérik az két demonstráción szerezhető összpontszám 80%-át, meghívást kapnak a tanulmányi versenyre. A tanulmányi verseny (Moodle verseny) várhatóan a 13. héten kerül megrendezésre, és megajánlott vizsgajegyet szerezhetnek a TVSZ szabályai szerint.

A verseny eredményességétől függetlenül, mindenki, aki elérte a félévközi demonstrációkon az összpontszám 80%-át, sikeres vizsga esetén, eggyel jobb vizsgajegyet kap. (Sikeres a vizsga, ha a hallgató a vizsgatesztben több, mint 50%-ot ér el.)

Az „egy jeggyel jobb” kedvezményt a rendes vizsgaidőszak végéig lehet felhasználni, TKSZ vizsgákra, CV és FM kurzusokra nem átvihetők.

 (Amennyiben járványügyi korlátozások vagy egyéb vis major helyzet lesz, a számonkérés formája és tartalma változhat.)

A témazáró Moodle dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák),  gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábra (sémás, elektronfénymikroszkópos preparátumok fényképei].  Témaköreit lásd a honlapi táblázatban!


Általános szabályok:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése az oktató hozzájárulása nélkül tilos! (Rektori KORL_6_2013).
A munka- és balesetvédelemről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

A gyakorlótermekben okozott kárért felelősséggel tartoznak.


Vizsga:

A félév érvényességét igazoló aláírást (vizsgára bocsájtás feltételét) a Neptunban fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.

A vizsgaidőszakban, amely 2023. december 11-től december 20-ig és 2024. január 08-tól február 09-ig tart, Sejttanból kollokviumot kell tenni a Moodle-ben. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A kollokvium eredménye beszámít a diploma értékelésébe.

A Sejttan tantárgy teljesítése előfeltétele a Mikroszkópos Anatómia nevű tantárgynak.

A kollokvium anyaga is a tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (A vizsgaidőszakot megelőzően részletesebb táblázat fog felkerülni a honlapokra). A vizsgán a tananyag lexikális tudásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása időbe telik. A kollokviumi jegyeket a Neptunban ellenőrizhetik. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további vizsga) előtt be kell fizetni az ismétlővizsga díját. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve. Ennek elmulasztása esetén meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, azt javasoljuk, hogy az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére.

A Moodle kollokvium értékelése:

Max. elérhető
pontszám %-a

Jegy

0-50

1

50,1-62

2

62,01-74

3

74,01-86

4

86,01-

5


Irodalom, tananyag és segédletek:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei) (http://gsi.semmelweis.hu) elérhetők ppt és/vagy pdf dokumentumok.
  • A gyakorlatok és előadások ppt prezentációi (pdf fájljai)
  • Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a fent felsoroltak nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási és gyakorlati jegyzetek is szükséges a vizsga letételéhez

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/), valamint a tárgy moodle felszínén az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / Web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagba nem csak a tankönyv és előadások tartozik bele, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.


Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség (telefon, e-mail)

Tanszéki ügyintéző

Némethné Molnár Mária (ÁOK, FOK)

http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

Tanulmányi felelős

Dr. Lajkó Eszter (ÁOK, FOK)

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Buzás Edit (ÁOK, GYTK)

A tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi adminisztrátor telefonszámán vagy email címén.

 

Ebook

 

Sejttan fényképalbum: pdf

Sejttan jegyzet (segédanyag a sejttan/biológia tárgyhoz): pdf - frissítve: 2023.12.14.

Gyakorlati jegyzet:

  • Fénymikroszkópia pdf
  • Elektronmikroszkópia pdf
  • Citokémia pdf
  • Sejttenyésztés pdf

 

 

 

 

 

Témazárók és kollokvium

 

1. témazáró tematika: pdf 

2. témazáró tematika: pdf 


Kollokvium tematika: pdf 

 

 

 

Tanulmányi verseny


Azok a hallgatók, akik elérik az két demonstráción szerezhető összpontszám 80%-át, meghívást kapnak a tanulmányi versenyre.
A tanulmányi versenyen részt vevő hallgatók megajánlott vizsgajegyet szerezhetnek a TVSZ szabályai szerint.

A tanulmányi verseny időpontja és helyszíne: 2023 november 30, 17:15-től több turnusban az L13-14-15-16 termekben

Verseny tematika: pdf

 

 

 

 

Konzultáció

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban:

2023.12.11.

  8:00-9:00   https://semmelweis.zoom.us/j/99977491209

2023.12.18.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765 

2024.01.08.

 

9:30-10:30

 

NET L13

2024.01.15.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2024.01.22.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2024.01.29.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2024.02.05.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/96960958836

 

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top