JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 Az „Orvosi Biológia” (Sejtbiológia) (FOKOGEN004_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára
2018/2019. tanév I. félév

Hét

Előadás
csütörtök, 8:00 – 9:40
SE II. Női Klinika Előadó

Gyakorlat

1.
(Szept. 10 - 14)

A sejtmembrán szerkezete és működése
ppt

A fénymikroszkóp és használata
ppt   pdf

2.
(Szept. 17 - 21)

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt

FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(Szept. 24 - 28)

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt

Az elektronmikroszkópia
ppt   pdf

4.
(Okt. 1 - 5)

Az ER és a riboszómák
ppt

Az interfázisos sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(Okt. 8 - 13) a

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt

Az endoplazmás retikulum
ppt

6.
(Okt. 15 - 19)

Az endocitózis, a fagocitózis és a vezikuláris transzport

Golgi komplex, szekréció, enzimcitokémia
ppt

7.
(Okt. 24 - 26) d

Demonstráció (írásbeli)
A fenti előadóteremben 8:15-től
pdf

Konzultáció

8.
(Okt. 29 - 31) e

OKTATÁSI SZÜNET

Szekréció II.
ppt

9.
(Nov. 5 - 10)

A mitokondrium és a peroxiszóma
ppt

Immuncitokémia
ppt

10.
(Nov. 13 - 16) f

A sejtváz, a sejtadhézió és sejtmozgás
ppt

A sejttenyésztés
ppt   pdf

11.
(Nov. 19 - 23)

Receptorok és jelátviteli folyamatok
ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

12.
(Nov. 26 - 30) g

A sejtciklus és szabályozása I.
ppt

A sejtfelszíni differenciálódások
ppt

13.
(Dec. 3 - 7)

A sejtciklus és szabályozása II.
ppt

A sejtek halála
ppt

14.
(Dec. 10 - 14)

A sejtek öregedése és halála
ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció

a. Okt. 13, szombat munkanap, hétfői órarenddel.
d. Okt. 23 kedd munkaszüneti nap
e. Nov. 2 péntek munkaszüneti nap
f.  Nov. 10 munkanap pénteki órarenddel.
g. Dec. 1 munkanap, de nem oktatási nap, mert december 24-ét dolgozzuk le.

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

 

Üdvözöljük az Orvosi Biológia (Sejtbiológia) kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, az előadásokon szúrópróbaszerű létszámellenőrzések lehetnek. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás a gyakorlatokról vagy háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) az előadásokról érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgaidőszakban, mely december 17-től február 01-ig tart, Orvosi Biológiából szigorlatot kell tenni. Az Orvosi Biológia előfeltétele a Biokémia, molekuláris és sejtbiológia I. tantárgynak.

A 7. oktatási héten (az addig leadott tanagyagból) írásbeli félévközi beszámolót, (ún. demonstrációt) tartunk az előadás idejében. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A dolgozat megírása és eredményessége (50% feletti eredmény) nem feltétele a félév végi aláírásnak, de 1/3-ad részben beszámít a szigorlati jegybe, kivéve ismétlő javítóvizsgák (3. és minden további vizsga), ezért az igazoltan hiányzó hallgatóknak egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Érvényes demonstráció javítására nincs lehetőség. A kijavított dolgozatokat az eredmény Neptunban való közzététele utáni egy héten belül lehet megtekinteni a gyakorlatvezetőnél. A demonstrációk részletes tematikája a honlapunkon lesz elérhető a 7. oktatási hétnél. A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzésének módjáról a 13. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást. A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is, anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.

Az „Orvosi Biológia” tananyaga és így a szigorlat anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd fent). A vizsga két részből áll. A gyakorlati és elméleti rész önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). A szigorlati jegy három részből alakul ki: félévközi számonkérés osztályzata (kivéve ismétlő javító vizsgák), a vizsga gyakorlati és elméleti része. A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie. A vizsgára el kell hozni a gyakorlati füzetet.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!  A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet. Vizsgára be- és lejelentkezni a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Az ismételt javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt le kell adni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

A félév során kétfordulós tanulmányi versenyt szervezünk. (Az első forduló a félévközi beszámoló lesz, annak eredménye alapján hívjuk meg a legjobb hallgatókat a második fordulóra, várhatóan a 13. oktatási hétre. A verseny díjazottjai egy könnyített szigorlatot tehetnek).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Kőhidai László

NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái a honlapon megtalálhatók), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Szigorlat

Szigorlati tematika: pdf

 

 

 

 

Konzultáció

 

Biológia I./ Orvosi biológia konzultációk (a NET-ben) – 2018/19. II. félév

december 18. (kedd) 13:30 L14
január 2. (szerda) 10.00 L13-14
január 7. (hétfő) 11.00 L14
január 14. (hétfő) 11.00 L14
január 21. (hétfő) 11.00 L14
január 28. (hétfő) 11.00 L114

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 

 

 
 

Tanulmányi verseny 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top