JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Biológia I. (GYKGEN269E1M)
a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára
2023/24. tanév I. félév

 

Tematika

Hét

Előadás
kedd 9:30-11:15,
EOK Békésy előadóterem

Gyakorlatok
(H, P 90 perc, NET L13-L16)

Rövid teszt gyakorlatokon (Totál: 24 pont)

P: péntek, H: hétfő

1.
(szept. 4-8)

A sejtmembrán szerkezete és működése
ppt

A fénymikroszkóp (FM)
ppt (Bizt. okt.: ppt)

P: Sejtmembrán ea. (3p)

2.
(szept. 11-15)

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt / hanggal: video

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

H: Sejtmembrán ea. (3p)
P: Sejtmag I. ea. (3)

3.
(szept. 18-22)

A riboszómák és az ER
ppt
 / hanggal: ppt

Elektronmikroszkópia,
A sejtmembrán EM megjelenése
ppt

H: Sejtmag I. ea. (3)
P: ER ea. (3)

4.
(szept. 25-29)

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt / hanggal: video

A sejtmag, hisztokémiai reakciók
ppt


H: ER ea. (3)

5.
(okt. 2-6)

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt

Endoplazmás retikulum
ppt

 

6.
(okt. 9-13)

Az endocitózis és a vezikuláris transzport
ppt / hanggal: video

Témazáró Moodle teszt  (1-4 ea.,1- 5. gyak anyagából)
pdf

Golgi komplex
ppt

 

7.
(okt. 16-20)

A sejtváz és a sejtmozgás
ppt / hanggal: video

Hétfőn:
Szekréció
ppt 
Immuncitokémia, Szuperfelbontású mikroszkópia
ppt

Pénteken: Szekréció
ppt

H: Endocitózis ea. (3)
P: Endocitózis ea. (3)

8.
(okt. 24-27)
okt. 23. hétfő szünet

A sejtadhézió, a sejtek kapcsolata
ppt / hanggal: video

Pénteken: 
Immuncitokémia, Szuperfelbontású mikroszkópia
ppt

P: Sejtváz, sejtmozgás ea. (3p)

9.
(okt. 30 - nov. 3)
nov. 1. szerda szünet

A mitokondrium, a színtest és a peroxiszóma
ppt / hanggal: video

A sejt- és szövettenyésztés
ppt


H: Sejtváz, sejtmozgás ea. (3p)
P: Sejtadhézió ea. (3p)

10.
(nov. 6-10)

Receptorok és jelátviteli folyamatok I.
ppt

Endocitózis, enzimcitokémia I.
ppt

H: Sejtadhézió ea. (3p)
P: Mitokondrium … ea. (3p)

11.
(nov. 13-17)

Receptorok és jelátviteli folyamatok II.
ppt

A sejtfelszín differenciálódása, enzimcitokémia II.
ppt

H: Mitokondrium … ea. (3p)

12.
(nov. 20-24)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt / hanggal: ppt

A sejtek anyag és energiatárolása
ppt

 

13.
(nov. 27 - dec. 1)

A sejtek öregedése és halála
ppt / hanggal: video

Témazáró Moodle teszt: 4-11. ea., 7-11. gyak. anyagából
pdf

 

14.
(dec. 4-8)

Őssejtek és differenciálódás
ppt / hanggal: ppt

A sejtek öregedése és halála
ppt

Sejtöregedés és ~halál ea. (3p)



  

Kurzusinformáció

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Biológia I. tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. (Ha az alábbiakban rendkívüli helyzet miatt változás áll be a honlapunkon és Moodle felszínen, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.)

 

A félév aláírásának feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. Hiányzás pótlása az aktuális oktatási héten, a párhuzamos kurzusok gyakorlati foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után.

A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév.

 

Teljesítményértékelés terv:

A félév során két félévközi beszámolót írnak a hallgatók (2*24 pont). (Időpontokat lásd a gyakorlatok táblázatban a honlapon!). Ezen kívül a félév során kisebb tesztekkel összesen további 24 pont gyűjthető. (Időpontokat lásd a gyakorlatok táblázatban a honlapon!)

A félévközi számonkérések átlagpontszáma (Max. (3*24)/3 = 24 pont) hozzáadódik az 56 pontos vizsgateszt pontszámához, és az alapján kapják a kollokviumi osztályzatot. Mivel három hiányzás megengedett, ezért az átlagszámitás miatt 24/3 = 8 pont kedvezményt kapnak a hallgatók az esetleges hiányzás(ok)ra. Igy 80 pont érhető el, de 72 pontra számoljuk a 100%-ot, az estleges hiányzások miatt (külön pótlási lehetőséget ezért nem biztosítunk).

A félévközi értékeléseken szerzett átlagpontot csak azoknak adjuk hozzá a vizsgapontszámához, aki a vizsgateszten legalább 50%-ot elértek.

A témazáró Moodle dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák),  gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábra (sémás, elektronfénymikroszkópos preparátumok fényképei].  Témaköreit lásd a honlapi táblázatban!

 

Általános szabályok:

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése az oktató hozzájárulása nélkül tilos! (Rektori KORL_6_2013).

A foglakozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni.  

A gyakorlótermekben okozott kárért felelősséggel tartoznak.

A munka- és balesetvédelemről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.

 

Vizsga (kollokvium):

A vizsgaidőszakban, amely 2023. december 11-től december 20-ig és 2024. január 08-tól február 09-ig tart, Sejttanból kollokviumot kell tenni a Moodle-ben. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Sejttan tantárgy teljesítése előfeltétele a kötelező Anatómia (és a választható Gyógyszerésztörténet) tantárgynak. A Biológia I-II szigorlat eredménye az oklevél minősítésének alapjául szolgáló átlagba beszámít.

A kollokvium anyaga is a tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (A vizsgaidőszakot megelőzően részletesebb táblázat fog felkerülni a honlapokra). A vizsgán a tananyag lexikális tudásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása időbe telik. A kollokviumi jegyeket a Neptunban ellenőrizhetik. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további vizsga) előtt be kell fizetni az ismétlővizsga díját. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve. Ennek elmulasztása esetén meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Amennyiben egy vizsga esetleg nem sikerül, azt javasoljuk, hogy az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére.


A Moodle kollokvium értékelése:

Max. pontszám %-a

Pontszám

Osztályzat

0-50

0-36

1

51-63

37-45

2

64-76

46-55

3

77-89

56-64

4

90-

65-

5

A %os értékek az elsődlegesek.

A félévközi értékeléseken szerzett átlagpontot csak azoknak adjuk hozzá a vizsgapontszámához, aki a vizsgateszten legalább 50%-ot elértek.

 

Irodalom, tananyag és segédletek:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) elérhetők Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei
  • A gyakorlatok és előadások ppt prezentációi (pdf fájljai)
  • Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a fent felsoroltak nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási és gyakorlati jegyzetek is szükséges a vizsga letételéhez

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

Az Intézet honlapján, valamint a tárgy moodle felszínén az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / Web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagba nem csak a tankönyv és előadások tartozik bele, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség (telefon, e-mail)

Tanszéki ügyintéző

Kovács Miklósné (Andrea)

http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf

Megbízott tantárgyfelelős előadó

Dr. Lajkó Eszter

Tantárgyfelelős, intézetigazgató

Dr. Buzás Edit

A tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi adminisztrátor telefonszámán vagy email címén.

 

Tantárgyi adatlap: pdf

 

Ebook

 

Sejttan fényképalbum: pdf

Sejttan jegyzet (segédanyag a sejttan/biológia tárgyhoz): pdf - frissítve: 2023.12.14.

Gyakorlati jegyzet:

  • Fénymikroszkópia pdf
  • Elektronmikroszkópia pdf
  • Citokémia pdf
  • Sejttenyésztés pdf

 

 

 

 

 

Témazárók és kollokvium

 

1. témazáró tematika: pdf 

Kollokviumi tematika: pdf 

 

 

 

 

 

Konzultáció

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban:

 

2023.12.11.

  8:00-9:00   https://semmelweis.zoom.us/j/99977491209

2023.12.18.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765 

2024.01.08.

 

9:30-10:30

 

NET L13

2024.01.15.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2024.01.22.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2024.01.29.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2024.02.05.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/96960958836

 

 

 

 

 

 

 

 

. A vizsga formája írásbeli Moodle teszt (gyakorlat + elmélet) (eredményes vizsga javítása és 2. ismétlővizsga szóban).

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top