JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Immunológia (AOKGEN737_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont
2022/23. tanév II. félév (4. szemeszter)

Kurzusinformáció

A kurzus keretében, heti 2x45 perc előadás + 75 perc gyakorlat keretein belül nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

Előfeltételi tárgy: Molekuláris Sejtbiológia I., Orvosi Biokémia II.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr. Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.
Fogadóórák: A tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Oktatási ügyintéző: Némethné, Molnár Mária
elérhetőség: NET 623; tel: 210-2950; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc
Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése (TVSZ 29.§ 2.):

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni, ideértve az esetlegesen online megtartott gyakorlatokat is. Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a jelenlétet, három alkalmat meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. A gyakorlatról való hiányzásokat minden hallgató saját maga is számon kell tartsa, a gyakorlatvezető csak a szemeszter végén összesíti azokat. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az aláírás megszerzésének nem feltétele az előadásokon való részvétel, de az előadások pótlására nincs lehetőség.

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt összpontszámának el kell érnie az 50%-ot.

 

Kötelező irodalom:

 

Bónuszpont rendszer:

A félév során összesen 60 bónuszpont gyűjthető a következőképpen:

  • Az előadásokon maximum 20 pont (minden előadáson három pont),
  • Első demonstráción 20 pont,
  • Második demonstráción 20 pont.

Az a hallgató, aki a 60-ból eléri a 45 pontot,  meghívót kap a tanulmányi versenyre, illetve könnyített vizsgát tehet.


Írásbeli demonstráció a Moodle rendszeren keresztül:

A félév során két alkalommal, a 6. illetve a 12. héten témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból. (A pontos dátumot az 5., illetve 11. tanulmányi hétig a honlapon közzétesszük.)

A teszteket a gyakorlatokon írják 20 pont, 15 percben. Mivel több gyakorlat szemináriumi teremben van, ott magukkal hozott eszközön írják (laptop, Ipad - a telefon kijelző mérete nem alkalmas erre).

Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon Vizsga fül alatt) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll. A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák), a gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábrák]. 

A demonstrációs dolgozat megírása és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok eredményei alapján bónusz pontokat nyerhetnek. (lásd: Bónuszpont rendszer)

A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.

Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség, kirendelés) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására lehetőségére biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi és kirendelési igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 621) le kell adniuk.

 

Tanulmányi verseny:

Az a hallgató kap rá meghívót, aki a 60 bónuszpontból eléri a 45 pontot. A részvétel önkéntes. A versenyteszt a könnyített vizsgateszttel egyenértékű feladatokat tartalmaz. (lásd alább)

A legjobb eredményt elérő, a hatályos TVSZ rendelkezések szerinti 5%-nyi hallgató 5-ös, az ezt követő 5%-nyi hallgató 4-es vizsgajegyet kap megajánlva.

A verseny a 13. oktatási hét péntekén lesz, pótlására nincs lehetőség.

 

Írásbeli kollokvium a Moodle rendszeren keresztül:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2023. május 22 – 2023. július 7. https://semmelweis.hu/oktatas/tanev-rendje/, ideje és helye a Neptunban hirdetve).

Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.

A 60 pontos vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.

Az a hallgató, aki a félév során 45 pontnyi bónuszt gyűjtött, de a versenyen nem érte el a jegymegajánláshoz szükséges szintet, vizsgakönnyítést kap. A könnyített vizsgateszt 45 pontos és az elméleten kívül a gyakorlati anyagból csak az immunterápia és vakcináció témaköröket tartalmazza, a többi gyakorlat anyagát nem.

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket, és a virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben  a  hallgató  a személyazonosságát  a  fenti  módon  nem  tudja  igazolni  a  vizsgalapra,  valamint  a NEPTUN  EFTR-be  „nem  jelent  meg”  bejegyzés  kerül,  ami  az  adott  tárgyból  a vizsgalehetőségek  számát  nem  csökkenti,  de  a  hallgató  a  térítési  és  juttatási szabályzatban  meghatározott  vizsgaszervezési  adminisztrációs  díj  megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.

A vizsga eredményét  (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).  

A sikertelen vizsgák kijavítására a vizsgaidőszak keretein belül két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal online 45 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alatt a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.

A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.

 
 

Tematika

Az OTDK miatt a 10. heti gyakorlatok egy része más helyszínen vagy online lesz megtartva:

Hét

Előadások
(90 perc,10 perc szünettel)
hétfő 10:15 – 12:00
NET Issekutz Béla (barna) terem

Gyakorlatok (75 perc)

NET L-13,14,15,16 ill. Sz termeiben

1.
(febr. 13-17)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt / hanggal: video

Bevezetés: Az immunrendszer a laborban
ppt

2.
(febr. 20-24)

A természetes immunitás alapjai
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek
Diagnosztikai antitesttel kapcsolatos alapfogalmak
ppt

3.
(febr. 27 - márc. 3)

A komplement rendszer, gyulladás és akutfázis reakció
ppt / hanggal: video 
2022-es verzió: ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt

4.
(márc. 6-10)

Antigénprezentáció, MHC-k
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek II.
Immunesszék
ppt

5.
(márc. 13-17)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt   doc / hanggal: ppt

Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt

6.
(márc. 20-24)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / hanggal: ppt

Komplementrendszer gyakorlati vonatkozásai
ppt

1. demonstráció (Moodle teszt)
doc

7.
(márc. 27-31)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt / hanggal: video

Immunológia alapú terápiák I.
ppt

8.
(ápr. 3-7)

Immunválasz fertőzésekben
Mucosa immunitás
ppt / hanggal: video
2022-es, kibővített verzió: ppt   ppt / video   video

Immunológia alapú terápiák II.
ppt

9.
(ápr. 10-14)

Oktatási szünet (Húsvét hétfő)

Immunizálás és vakcináció I.
ppt

10.
(ápr. 17-21)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt / hanggal (2022): ppt

Immunizálás és vakcináció II.
(OTDK miatt egyes csoportok órája más helyszínen vagy online lesz megtartva;
részletek a táblázat felett)

11.
(ápr. 24-28)

Tolerancia és autoimmunitás
ppt / hanggal: video

Túlérzékenység I: Allergia
ppt

12.
(máj. 1-5)

Oktatási szünet (Munka ünnepe) 

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

2. demonstráció (Moodle teszt)
doc

13.
(máj. 8-12)

Tumorimmunológia, immunhiányos állapotok
pdf

HLA tipizálás
ppt

14.
(máj. 15-19)

Transzplantációs és terhességimmunológia
ppt / hanggal: video

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt
Vizsgafelkészítő konzultáció

 

A foglalkozások sorrendje változhat.

Oktatási szünetek:

  • március 15. (szerda) Nemzeti Ünnep
  • április 7. (péntek) Nagypéntek
  • április 10. (hétfő) Húsvét hétfő
  • május 1. (hétfő) Munka ünnepe

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

 

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: doc 

 

 


 

 

Konzultáció


Immunológiai konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

2023.05.22.

 

14:00-15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95110853505?pwd=NVJxR0FqU0xvbmluc1YzaS83NWlWdz09 
Passcode: SLE2023

2023.05.30.

 

12:00-13:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95066563476

2023.06.05.

 

12:30-13:30

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

2023.06.12.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJIpdu2pqT8vGNfUqRvstVslG7Jc8CBP0hBY

2023.06.19.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95059398712

2023.06.26.

 

9:30-10:30

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 
Passcode: 407837

2023.07.03.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/98275651772

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny

 

A tanulmányi verseny (moodle teszt) a 13. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább 45 pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség.

A verseny napja május 12, helyszíne NET L13-16 termei. A pontos időpontot a Neptunon keresztül küldött meghívó levél tartalmazza majd.

További információk  a csatolt fileban.


Verseny információk és tematika: doc

 

---

Kedves Hallgatók!


Gratulálunk az Immunológia versenyen elért teljesítményükhöz!


A TVSZ szabályai alapján:

A felső 5% (37-42 pont közötti eredmény): jeles megajánlott jegy
A felső 5,1-10% (33-36 pont közötti eredmény): jó megajánlott jegy

 

Akik a versenyeredmény alapján megajánlott jegyet nem kaphatnak, használhatják a vizsgakedvezményt minden további Immunológia vizsgánál.

 

Az eredményekről Neptun üzenetben kapnak értesítést.

 

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top