JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 A „Biológia I.” (GYGENBILE1M-00) és a „Biológiai Gyakorlatok I.”(GYGENBILG1M) 
a 2019/20. tanév I. félévében 
a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára

(kötelező tárgyak, 2+2 kreditpont)

 

Előadás
szerda, 8:00 – 9:30 
EOK Békésy terem

Gyakorlatok

1.
(szept. 9-13)

A sejtmembrán szerkezete 
és működése
ppt

A fénymikroszkóp és használata
ppt   ppt   pdf

2.
(szept. 16-20)

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 23-27)

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt

A plazmamembrán. Az elektronmikroszkópia
ppt   pdf

4.
(szept. 30 - okt. 4)

Az endoplazmás retikulum és a riboszómák
ppt

Az interfázisos sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 7-11)

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt

Az endoplazmás retikulum és Golgi
ppt

6.
(okt. 14-18) 

Az endocitózis és a vezikuláris transzport
ppt

 Demonstráció I. (szóbeli)
pdf

7.
(okt. 21-22) a, b

Oktatási szünet

Szekréció és immuncitokémia
ppt

8.
(okt. 28-31) c

A mitokondrium, a színtest és a peroxiszóma
ppt

A szövettenyésztés
ppt   pdf

9.
(nov. 4-8)

 Receptorok és jelátviteli folyamatok I.
ppt

Endocitózis
ppt

10.
(nov. 11-15)

Receptorok és jelátviteli folyamatok II.
ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

11.
(nov. 18-22)

A sejtváz és a mozgás
ppt

Konzultáció

12.
(nov. 25-29)

Sejtadhézió; a sejtek kapcsolata
ppt

Demonstráció II. (írásbeli)
pdf

13.
(dec. 2-6)

A sejtciklus és szabályozása
ppt

A sejtfelszíni struktúrák
ppt

14.
(dec. 9-13)

A sejtek öregedése
ppt

A sejtek halála
ppt


a) Okt 22: szünet az ünnepség alatt (11-12)
b) Okt. 23-27. Őszi szünet
c) Nov. 1., péntek: munkaszüneti nap

 

Kötelező irodalom:

  • Darvas Zs.  – László V.: Sejtbiológia (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • A hallgató saját jegyzetei
  • Prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei) (http://gsi.semmelweis.hu/)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B. A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

 

Üdvözöljük az Biológia I. kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. A Biológia I. két, önálló részből, a „Biológia I.”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai Gyakorlatok I. ”-ből áll (mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba).

A TVSZ alapján háromnál több hiányzás a gyakorlatokról (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet, ezért a gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A „Biológiai Gyakorlatok I.” teljesítése 2 kreditpont értékű. A kreditpontok megszerzésének egyrészt feltétele, hogy háromnál többet semmilyen indokkal sem lehet hiányozni, másrészt, hogy mindkét félévközi beszámoló (demonstráció) legalább elégséges (2) legyen.

A gyakorlatokon a 6. és a 13. oktatási héten (az addig leadott tananyagból) félévközi beszámolót (un. demonstrációt) tartunk. Az 1. demonstráció szóban, a 2. pedig írásban történik és mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. (Az első demonstráción a gyakorlati vagy az elméleti rész nem elégséges ismerete is egyes jegyet eredményez.) Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerzik meg az elégségest, a demonstrációk után egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Szükség esetén további egy pótbeszámolót szervezünk a szorgalmi időszak végén. A második beszámoló kijavított dolgozatait az eredmény Neptunban való közzététele utáni két héten belül lehet megtekinteni a gyakorlatvezetőnél. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (6. és 13.) hétnél lesz megtekinthető. A középiskolás tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.
A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang , kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is, anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók. Az ugyancsak 2 kreditpont értékű „Biológia I.”-ból a vizsgaidőszakban, mely december 16-tól január 31 tart, (szóbeli) kollokviumot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok” kreditpontjait megszerezte. (A „Biológia I.” kreditpontjainak megszerzése – azaz legalább elégséges (2) vizsgaeredmény – pedig feltétele lesz a „Biológiai Gyakorlatok II.” illetve a „Biológiai II”, továbbá a Gyógyszerészi Növénytan és az Anatómia tantárgyak felvételének.)

Az „Orvosi Biológia I.” tananyaga és így a kollokvium anyaga is az előadások anyaga és Darvas – László: Sejtbiológia c. jegyzet (2005) fejezetei, valamint a honlapon található ppt és/vagy pdf dokumentumok. A vizsga gyakorlati és elméleti részből áll, melyek önmagukban is buktató hatályúak (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). Az ismétlő- és javítóvizsgákon mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A vizsgán a feleletek előtt felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) megadott határidők szerint. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további) előtt be kell fizetni a iv. díjat. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél (leadható a NET 623-ban) vagy csökken az adott vizsgaidőszakban tehető vizsgák száma, és meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.
A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! A vizsganapokat november végéig adjuk meg a Neptun-rendszerben.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk (az oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, tudnivalók az indexaláírásról, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A felhasználónevet és a jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt találhatók meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Tóth Sára

NET 619

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái megtalálhatók  a honlapon), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: pdf

Vizsgarend:
Vizsgák napjai: Neptunban láthatóak.
Vizsgáztatásban közreműködők: Dr. Tóth Sára, Dr. László Valéria, Dr. Fülöp A. Kristóf, Nyitrayné Dr. Pap Erna, Dr. Hegyesi Hargita, Félné Dr. Semsei Ágnes, Dr. Láng Orsolya, Dr. Kőhidai László, Dr. Pós Zoltán, Dr. Tamási Viola, Dr. Lajkó Eszter, Dr. Holub Marianna, Dr. Wiener Zoltán, Dr. Visnovitz Tamás, Försönits András.
Vizsgaeredmény közzétételének napja: az adott napon a vizsgáztató közli.
Vizsgaismétlés lehetősége: a Neptunban szereplő vizsgaidőpontok közül lehet választania a kari beállításoktól függően. 

 

Konzultáció

 

Sejttan / biológia konzultációk (a NET-ben)
 december 17. (kedd)             13.00        L14
január 2. (kedd) 14.00 L14
január 6. (hétfő) 10.00 L14
január 13. (hétfő) 10.00 L14
január 20. (hétfő) 10.00 L14
január 27. (hétfő) 10.00 L14
     
A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 


 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top