JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (AOKGEN030_1M)
Általános Orvostudományi Kar 2017/2018. tanév II. félév

 

Kurzusinformáció

Üdvözöljük a „Genetika és genomika” tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A „Genetika és genomika” tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik az Orvosi biokémia III. és a Molekuláris sejtbiológia II. kreditpontjait megszerezték. Az aláírás megszerzéséhez az előadások és a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni külön-külön (TVSZ 17.§ 7.). A gyakorlatokon minden alkalommal ellenőrizzük a jelenlétet, az előadásokon pedig szúrópróba szerű ellenőrizések lehetnek. Háromnál több hiányzás érvényteleníti a félévet. A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013) Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs elehtőség. A félév érvényességéről a 14. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást a gyakorlatvezetőjüktől. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A félév során a hallgatók felkészültségét egy írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük. Ez utóbbira 10. oktatási héten kerül sor. A demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (10.) hétnél lesz megtekinthető. Akik nem jelennek meg a demonstráción és erről igazolást hoznak, azoknak egy pótbeszámolót tartunk. A beszámolót javítani nem lehet. A félévközi teljesítménybe beszámít házi feladatért adható 5 pont is.

A vizsga két részből áll. Az elméleti és gyakorlati rész önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). Amennyiben a vizsgán nyújtott teljesítmény az elméleti és a gyakorlati részből is meghaladja az elégséges (2) szintet, a vizsgajegybe beszámítjuk (33 %-os súllyal) a félévközi teljesítményt is (demó, beleértbe 5 Hf pont).

2017/18/2 Genetika és genomika félévközi teljesítmény értékelése:

ÁOK Pontszám (demó+HF)

Félévközi jegy

=<27

1

28-34

2

35-41

3

42-48

4

49-55

5

 [Kivételek: Az ismétlő javítóvizsgán (3. és minden további vizsga), valamint eredményes kollokvium javításakor már csak a vizsgán elért teljesítményt vesszük figyelembe.] A vizsgán a feleletek előtt felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsgára el kell hozni a tanulmányi értesítőt és fényképes igazolványt, valamint ismétlő javítóvizsga esetén be kell mutatni az ismétlővizsga-díj befizetését igazoló bizonylatot is. A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt. A kollokvium eredménye beszámít a diploma átlagába! (Tanévkönyv 195. old.)

Genetika és genomika tárgyból lesz tanulmányi verseny. A hallgatókat a demó eredménye (pontszámok) alapján fogjuk meghívni. (Pontos időpontot akkor tudunk hirdetni, amikor sikerül termet foglalni rá.) A verseny legjobbjai (megfelelő szint elérése esetén) 4-es vagy 5-ös megajánlott jegyet kaphatnak.

A vizsgaidőszak 2017. május 22-én kezdődik. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki félévét a Neptunban aláírással érvényesítettük és az adott vizsganapra bejelentkezett. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben 2017. március végéig adjuk meg. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsgát megelőző 48 órán belül már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében a vizsgajelentkezést az utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni. Vizsgát ismételni leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.  

A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk, melynek helyét és időpontját az intézeti honlapon tesszük közzé.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, e-mail címek, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.

 

Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf, e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján tesszük közzé: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

 

Kötelező irodalom:


Ajánlott irodalom:

 

Tematika

 

 

Előadások

szerda, 9:50 – 11:20, 
NET Barna Előadó

Gyakorlatok

1. hét

(febr. 5-9)a

Oktatási szünet
(TDK Konferencia)

A sejtciklus és típusos mitózis
ppt

2. hét

(febr. 12-16)

Bevezetés a humángenetikába
ppt

Atípusos mitózis  és meiózis
ppt   pdf

3. hét

(febr. 19-24)

Genetikai variációk
ppt

Citogenetika I. 
ppt   pdf   pdf

4. hét

(febr. 26 - márc. 2)

Kromoszóma-aberrációk
ppt

Citogenetika II. 
ppt

5. hét

(márc. 5-9, 10)

Epigenetika
ppt

Családfa-analízis; bevezetés a genetikai adabázisok használatába
ppt   ppt   pdf

6. hét

(márc. 12-14)b

Mendeli öröklődés:
Autoszomális öröklődés I.
(10:30-ig tart)
ppt

A genetotípustól a fenotípusig (a genotípus érvényrejutását befolyásoló tényezők)
ppt   pdf

7. hét

(márc. 19-23)

Mendeli öröklődés:
Autoszomális öröklődés II.
ppt

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk I.
ppt

8. hét

(ápr. 3-6)c

A nem szerepe az öröklődésben
ppt

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk II.
ppt

9. hét

(ápr. 9-13)

Biológiai folyamatok genetikája (fejl. biol., szex diff., onkogen.)
ppt

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk III.

10. hét

(ápr. 16-20, 21)

Bevezetés a genomikába
ppt

Demonstráció (írásbeli)
pdf

11. hét

(ápr. 23-27)d

Genomikai módszerek
ppt

Monogénes betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

12. hét

(máj. 2-4)e

A komplex betegségek genomikai megközelítése
Populációgenetika I.
ppt

Génterápia
ppt

13. hét

(máj. 7-11)

A genom és a környezet kölcsönhatása
Populáció- és evolúciógenetika
ppt

(Komplex) genetikai betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

14. hét

(máj. 14-18)

Farmakogenomika és nutrigenomika
ppt

Génektől a betegágyig

 
  1. AOK III: szerda-csütörtök szünet (TDK konferencia)
  2. Szerda szünet 10:30-13.00, pénteket ledolgozzuk március 10-én.
  3. Húsvét hétfő
  4. Kedd: oktatási szünet (Egyetemi nap).
  5. Kedd május 1. (Ünnepnap), hétfőt ledolgozzuk április 21-én.

 

Ebook


Genetika és genomika e-book:  pdf

 

Kollokvium

Kollokviumi tematika: pdf 

 

 

Konzultáció


Genetika és genomika konzultációk
(a NET-ben) – 2017/18.  II. félév

május 28. (hétfő)          11.00        L14   
június 4. (hétfő) 10.00 L14
június 11. (hétfő) 10.00 L14
június 18. (hétfő) 10.00 L14
június 25. (hétfő) 10.00 L14
július 2. (hétfő) 10.00 L14

A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük. 

 

 

Tanulmányi verseny

Genetika és genomika tanulmányi verseny eredmények

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Gratulálok az elért eredményekhez!

ÁOK

A megajánlott jegyet kapott hallgatókat átjelentkezetjük egy virtuális vizsganapra.

Az ÁOK-s hallgatóknak csak annyi tennivalójuk van, hogy ellenőrzik a vizsgaidőszak elején a Neptunban az eredményeket. A „jó” megajánlott jegyet kapott hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetében nekem jelezzék, ha nem fogadják el a jegyet. Azt javaslom, hogy fogadják el, és ha később lesz rá kapacitásuk, bejelentkezhetnek javítóvizsgára.

Kérésre igazolást állítunk ki az első három helyezett számára az elért eredményről.

Fülöp A. Kristóf
tan. fel.

 

A javított tesztek megtekinthetőek:
Félné Dr. Semsei Ágnesnél (611)
Május 15, kedd 10-12

 

NEPTUN kód vagy jelszó

Összpontszám

Helyezés

Megajánlott jegy

Haploinsuff

57

I.

5

Hubika

57

II.

VTWXAU

56

III.

RV4NO5

55

FJ6FKY

55

ALV8KB

55

TDXK2

55

Apacs007

54

S5HM7K

54

2paci

54

Kaleiodoscope

53

YGY2OQ

53

SB

53

Málna

53

Milka

53

Mayday

53

ABWA1S

53

Fraesh Avocado

53

FS8CA2

52

4

Savoya

52

FB7WV9

52

Luciferke

52

Molle123

52

NR5LFB

52

Fenrir

52

NTCRNT

51

Rododendron

51

Uchiha sasuke

51

Répa65

51

MM14PU

51

homeobox

51

KIUYUH

51

EUGZGV

50

XOEHZP

50

GNQ1FO

50

Blink

50

Palpatio

50

Sotefutsal7

49

IVS6ZW

49

T0ZISZ

49

Nünüke

49

Tulipán

49

Kolbászospizza

48

CAMVJW

47

Nincs

Csillámpóni

47

HJRL38

45

D1VDFS

45

Moha

45

DM

44

EFUN7F

44

C0HIW6

44

kék nő

44

CRS776

43

Papaya

40

Ugráló gumipók

22

 

 


„Genetika és genomika” (AOK és FOK) versenytájékoztató

 

 

A hallgatókat a félévközi beszámoló (demó) eredménye (pontszáma) alapján fognak meghívót kapni Neptun üzenetben. A versenyen a részvétel nem kötelező. Megköszönjük, hogyha azok, akik a meghívó ellenére biztosan nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, azt jelzik az intézetünknek (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A sokéves tapasztalatok alapján a hallgatók 12-13 %-ka kap meghívót. A legjobbak (megfelelő szint elérése esetén) 4-es vagy 5-ös megajánlott jegyet kaphatnak, ezért az egész féléves tananyag szerepelhet a versenyen.

A verseny helye és ideje: Május 7. 17:35, NET Sellye (zöld) előadó. A verseny idejét és a meghívandó létszámot a NET termeinek elérhetősége korlátozza, így ezen nem tudunk változatni.

A verseny írásbeli lesz. Az ÁOK-s és FOK-os hallgatókat teljesítményét külön-külön fogjuk értékelni, mert más óraszámban tanulják a tárgyat.

Demó ponthatárok verseny meghívásra (ÁOK): Pont >=46

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top