JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

Az „Orvosi Biológia” (AOKGEN462_1M)
az Általános Orvostudományi Kar hallgatói számára
2017/2018. tanév I. félév

 

Üdvözöljük az Orvosi Biológia tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A gyakorlatokon és az előadásokon kötelező a részvétel. A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, az előadásokon szúrópróbaszerű létszámellenőrzések lehetnek. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás esetén (függetlenül azok indokától) a félév érvénytelen. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgaidőszakban, amely december 18-tól február 02-ig tart, Orvosi Biológiából kollokviumot kell tenni.
A 6-7. oktatási héten (az addig leadott tanagyagból) írásbeli félévközi beszámolót, (ún. demonstrációt) tartunk az előadás idejében. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A dolgozat megírása és eredményessége (50% feletti eredmény) nem feltétele a félév végi aláírásnak, de 35%-ban beszámít a kollokviumi jegybe - kivéve ismétlő javítóvizsgák (3. és minden további vizsga) és eredményes vizsga javítása esetében -, ezért az igazoltan hiányzó hallgatóknak egy pótlási lehetőséget biztosítunk. A kijavított dolgozatokat az eredmény Neptunban való közzétételét követő két héten belül lehet megtekinteni a gyakorlatvezetőnél. Érvényes demonstráció javítására nincs lehetőség. A demonstrációk részletes tematikája a honlapunkon lesz elérhető a 6. oktatási hétnél. A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is (2000 Ft), anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.
Az „Orvosi Biológia” tananyaga és így a kollokvium anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd alább). A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.
A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet. Vizsgára be- és lejelentkezni a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Az ismétlő javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt be kell mutatni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot, akkor is, ha banki átutalással fizettek. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél vagy meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. A kijavított vizsgadolgozatokat az eredmény Neptunban való közzététele utáni 5 munkanapon belül (TVSZ 19. § 15) lehet megtekinteni a tanulmányi felelősnél az intézet által megadott időpontban. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / Webcím vagy a Megjegyzés sorban található meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005)
  • Röhlich P.: Szövettan 1-97. oldal (Semmelweis Kiadó, 2006)
  • Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái a honlapon megtalálhatók), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Tematika

A (GSI)-vel jelzett előadások a táblázatban jelzett időpontban és helyen lesznek (Nagyvárad tér 4), az (ASZFI)-val jelzett előadások az Anatómia, Szövet-és Fejlődéstani Intézetben lesznek (Tűzoltó u. 58.). Ez utóbbiak időpontjáról és helyéről az adott intézet nyújt tájékoztatást.

 

Hét

Előadás (GSI)
szerda 9:50 – 11:20,
NET Selye János (Zöld) terem

Előadás (ASZFI)


Gyakorlatok (GSI)
(NET L13-L16)

1.
(Szept.
11 - 15)

A sejt az élet alapegysége.
Élet keletkezési elméletek, a sejtes szerveződés
ppt

Sejtmembrán, endoplazmás retikulum (ASZFI)

Mitochondrium, peroxysoma (ASZFI)

A fénymikroszkóp és használata
ppt   pdf

2.
(Szept.
18 - 22)

A sejtmag, magvacska; kromatin és kromoszómák
ppt

Adhéziós molekulák, sejtkapcsoló struktúrák, a hámsejt felépítése (ASZFI)

Sejtváz. Mikrotubulusok, intermedier filamentumok és aktin mikrofilamentumok (ASZFI)

FM mikrotechnika alapjai
ppt   pdf

3.
(Szept.
25 - 29)

Sejtek közötti kommunikáció I.
ppt

Vesicularis transport, Golgi, exocytosis, sorting,
endocytosis, autofágia (ASZFI)

Az elektronmikroszkópia
ppt

4.
(Okt.
2 - 6)

Sejtek közötti kommunikáció II. 
ppt

 

A sejtmag és magvacska, hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(Okt.
9 - 13)

A sejt, mint egész (Összefoglalás)
ppt

Sejtosztódás, mitózis, meiózis (ASZFI)

Endoplazmás retikulum és Golgi komplex
ppt

6.
(Okt.
16 - 20)

Demonstráció (írásbeli)
A és C csoportok, majd
B és D csoportok.
pdf

 

Klasszikus és alternatív szekréció, sejtpolaritás
ppt

7.
(Okt.
24 - 27)

Demonstráció (írásbeli)
E és F csoportok, majd
G és H csoportok.
pdf

 

Immuncitokémia
ppt
(Hétfő szünet)

8.
(Okt. 30 - Nov. 3)

Oktatási szünet

 

A sejtek anyag- és energiatárolása 
ppt
(Szerda szünet)

9.
(Nov.
6 - 10)

Sejtciklus
ppt

 

Endocitózis, enzimhisztokémia
ppt

10.
(Nov.
13 - 17)

Sejtmozgás; mechanikus jelek átvitele
ppt

 

A sejtfelszín differenciálódása
ppt

11.
(Nov.
20 - 24)

Sejtöregedés, sejthalál (apoptózis, nekrózis, nekroptózis, piroptózis)
ppt

 

A sejt- és szövettenyésztés; a medicina modellsejtjei, őssejtek, differenciáció
ppt   ppt   pdf

12.
(Nov. 27 - Dec. 1)

Őssejtbiológia, differenciáció, aszimmetrikus sejtosztódás
ppt   video   video

 

Sejtosztódás típusai
ppt

13.
(Dec.
4 - 8)

Tumorsejt biológia, tumor őssejtek
ppt

 

Sejthalál-mechanizmusok
ppt

14.
(Dec.
11 - 15)

Az evolúció. Prokarióta és eukarióta sejtek. A szervezet mint ökoszisztéma; a mikrobiom
ppt

 

Sejthalál II. / Konzultáció

 

Kollokvium

Kollokviumi tematika:

 

 

 

Konzultáció

Orvosi biológia konzultációk (a NET-ben)

időpont kezdet terem
December 20. (szerda) 10:00 L13-14
Január 2. (kedd) 11:00 L13-15
Január 8. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 15. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 22. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 29. (hétfő) 11:00 L13-15

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor a konzultációt töröljük. 
 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Kedves Hallgatók!

COVID hiányzás pótlására igény szerint zoom konzultációt biztosítunk.
Ezt a linket használja akkor is, ha bármilyen okból személyes találkozóra van szüksége.
Időpont: szept. 18-tól minden pénteken 16:00
Register in advance for this meeting:
https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJcpf-uvqzsoEtNZsoK4paXK_FL-sWBT8FtR
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Üdvözlettel, Hegyesi Hargita 

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top