JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 A „Biológia I.” (GYGENBILE1M-00) és a „Biológiai Gyakorlatok I.”(GYGENBILG1M) 
a 2018/2019. tanév I. félévében 
a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára

(kötelező tárgyak, 2+2 kreditpont)

 

Előadás
szerda, 8:00 – 9:30 
NET Barna előadó

Gyakorlat

1.
(Szept. 10 - 14)

A sejtmembrán szerkezete 
és működése
ppt

A fénymikroszkóp és használata
ppt   pdf

2.
(Szept. 17 - 21)

Az endoplazmás retikulum és a riboszómák
ppt

Általános sejtkép. A fénymikroszkópos mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(Szept. 24 - 28)

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt

A plazmamembrán. Az elektronmikroszkópia
ppt   pdf

4.
(Okt. 1 - 5)

Az endocitózis és a vezikuláris transzport
ppt

Az interfázisos sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(Okt. 8 - 13) a

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt

Az endoplazmás retikulum és Golgi
ppt

6.
(Okt. 15 - 19) 

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt

 Demonstráció I. (szóbeli)
(okt. 15-16.)
pdf

7.
(Okt. 24 - 26) d

A mitokondrium, a színtest és a peroxiszóma
ppt

Szekréció és immuncitokémia
ppt

8.
(Okt. 29 - 31)

Receptorok és jelátviteli folyamatok I.
ppt

A szövettenyésztés
ppt   ppt   pdf

9.
(Nov. 5 - 10)

 Receptorok és jelátviteli folyamatok II.
ppt

Endocitózis
ppt

10.
(Nov. 13 - 16) f

A sejtváz és a mozgás
ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

11.
(Nov. 19 - 23)

Sejtadhézió; a sejtek kapcsolata
ppt

A sejtfelszíni differenciálódások
ppt

12.
(Nov. 26 - 30) g

A sejtciklus és szabályozása I.
ppt

Konzultáció

13.
(Dec. 3 - 7)

A sejtciklus és szabályozása II.
ppt

Demonstráció II. (írásbeli)
pdf

14.
(Dec. 10 - 14)

A sejtek öregedése és halála
ppt

A sejtek halála
ppt

a. Okt. 13. szombat: munkanap, hétfői órarenddel.
d. Okt. 23. kedd: munkaszüneti nap
e. Nov. 2. péntek: munkaszüneti nap
f.  Nov. 10. szombat: munkanap, pénteki órarenddel.
g. Dec. 1. szombat: munkanap, de nem oktatási nap, mert december 24-ét dolgozzuk le.

 

Kötelező irodalom:

  • Darvas Zs.  – László V.: Sejtbiológia (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • A hallgató saját jegyzetei
  • Prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei) (http://gsi.semmelweis.hu/)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B. A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

 

Üdvözöljük az Biológia I. kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. A Biológia I. két, önálló részből, a „Biológia I.”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai Gyakorlatok I. ”-ből áll (mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba).

A TVSZ alapján háromnál több hiányzás a gyakorlatokról vagy az előadásokról (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A „Biológiai Gyakorlatok I.” teljesítése 2 kreditpont értékű. A kreditpontok megszerzésének egyrészt feltétele, hogy háromnál többet (sem a gyakorlatokról, sem az előadásokról) semmilyen indokkal sem lehet hiányozni, másrészt, hogy mindkét demonstráció legalább elégséges (2) legyen.

A gyakorlatokon a 6. és a 13. oktatási héten (az addig leadott tananyagból) félévközi beszámolót (ún. demonstrációt) tartunk. Az 1. demonstráció szóban, a 2. pedig írásban történik és mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerzik meg az elégségest, a demonstrációk után egy pótlási lehetőséget biztosítunk. (Szükség esetén további egy pótbeszámolót szervezünk a szorgalmi időszak végén.) A második beszámoló kijavított dolgozatait az eredmény Neptunban való közzététele utáni két héten belül lehet megtekinteni a gyakorlatvezetőnél. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (6. és 13.) hétnél lesz megtekinthető. A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzésének módjáról a 13. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást. A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is, anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.

Az ugyancsak 2 kreditpont értékű „Biológia I.”-ból a vizsgaidőszakban, mely december 17-tól február 01-ig tart, kollokviumot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok” kreditpontjait megszerezte. (A „Biológia I.” kreditpontjainak megszerzése – azaz legalább elégséges (2) vizsgaeredmény – pedig feltétele lesz a „Biológiai Gyakorlatok II.” illetve a „Biológiai II”, továbbá a Gyógyszerészi Növénytan és az Anatómia tantárgyak felvételének.)

Az „Orvosi Biológia I.” tananyaga és így a kollokvium anyaga is az előadások anyaga és Darvas – László: Sejtbiológia c. jegyzet (2005) fejezetei, valamint a honlapon található ppt és/vagy pdf dokumentumok. A vizsga gyakorlati és elméleti részből áll, melyek önmagukban is buktató hatályúak (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez.). A javítóvizsgán mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A vizsgán a feleletek előtt felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie. A vizsgára el kell hozni a gyakorlati füzetet, illetve az ismétlővizsgákra a Tanulmányi osztály által kiállított un. iv. (ismétlővizsga) jegyet.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun-rendszerben. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgára be- és lejelentkezni a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél vagy „nem jelent meg” vizsgajegyet kell hozni a következő vizsgára. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk (az oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, tudnivalók az indexaláírásról, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A felhasználónevet és a jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt találhatók meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Tóth Sára

NET 619

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái megtalálhatók  a honlapon), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

 

Kollokvium


Vizsgatematika: pdf  

 

Konzultáció

 

Biológia I./ Orvosi biológia konzultációk (a NET-ben) – 2018/19. II. félév

december 18. (kedd) 13:30 L14
január 2. (szerda) 10.00 L13-14
január 7. (hétfő) 11.00 L14
január 14. (hétfő) 11.00 L14
január 21. (hétfő) 11.00 L14
január 28. (hétfő) 11.00 L14

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

  

 

Tanulmányi verseny

 


 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptun rendszerben.


Tanulmányi felelősök:
Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253

Go to top