JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

Az „Orvosi Biológia” (AOKGEN462_1M)
az Általános Orvostudományi Kar hallgatói számára
2018/2019. tanév I. félév

Hét

Előadás (GSI)
szerda 8:00 – 9:30,
NET Zöld előadó

Gyakorlatok (GSI)
(NET L13-L16)

1.
(Szept. 10 - 14)

A sejt és keletkezése, kompartmentalizációja;
A sejtmembrán
ppt

A fénymikroszkóp
ppt   pdf

2.
(Szept. 17 - 21)

A sejtmag I.
ppt

A fénymikroszkópos mikrotechnika
ppt

3.
(Szept. 24 - 28)

A sejtmag II.
ppt

Az elektronmikroszkópia
ppt   pdf

4.
(Okt. 1 - 5)

Endoszimbionta sejtalkotók
ppt

A sejtmag, hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(Okt. 8 - 13) a

A sejt endomembránrendszere I.
ppt

Endoplazmás retikulum 
ppt

6.
(Okt. 15 - 19) 

A sejt endomembránrendszere II.
ppt

Golgi komplex, szekréció, enzimcitokémia
ppt

7.
(Okt. 24 - 26) d

Citoszkeleton, sejtadhézió és sejtmozgás
ppt

Immuncitokémia
ppt
(Kedd szünet)

8.
(Okt. 29 - 31) e

Félévközi beszámoló (írásbeli)

8:00 NET Díszeterem: A2, A3, C és E csoportok

8:15 NET Zöld terem: A1 B1, B2, D1, D3 és G1

8:55 NET Díszeterem: B3, D2, F, G2, G3 és H

Kérjük a hallgatókat, hogy 10 perccel korábban érkezzenek és a terem előtt várakozzanak.
Tematika: pdf

A sejtek anyag- és energiatárolása 
ppt

9.
(Nov. 5 - 10)

A sejtciklus
ppt

Endocitózis
ppt

10.
(Nov. 13 - 16) f

Sejtek közötti kommunikáció I.
ppt   video

A sejtfelszín differenciálódása
ppt

11.
(Nov. 19 - 23)

Sejtek közötti kommunikáció II.
ppt

A sejtosztódás típusai
ppt

12.
(Nov. 26 - 30) g

Sejtöregedés, sejthalál
ppt

A sejttenyésztés
ppt   pdf

13.
(Dec. 3 - 7)

Őssejtbiológia; Tumorsejt biológia
ppt

A medicina modellsejtjei; a sejtek halála
ppt

14.
(Dec. 10 - 14)

Evolúció. A szervezet mint ökoszisztéma
ppt

A sejtek halála II.
ppt

a. Okt. 13, szombat munkanap, hétfői órarenddel.
d. Okt. 23 kedd munkaszüneti nap
e. Nov. 2 péntek munkaszüneti nap
f.  Nov. 10 munkanap pénteki órarenddel.
g. Dec. 1 munkanap, de nem oktatási nap, mert december 24-ét dolgozzuk le.

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005)
  • Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

 

Üdvözöljük az Orvosi Biológia tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A gyakorlatokon és az előadásokon kötelező a részvétel. A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, az előadásokon szúrópróbaszerű létszámellenőrzések lehetnek. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás a gyakorlatokról vagy háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) az előadásokról érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgaidőszakban, amely december 17-től február 01-ig tart, Orvosi Biológiából kollokviumot kell tenni, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. Az Orvosi biológia előfeltétele a Molekuláris sejtbiológia I. nevű tantárgynak.

A 8. oktatási héten (az addig leadott tanagyagból) írásbeli félévközi beszámolót, (ún. demonstrációt) tartunk az előadás idejében. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A dolgozat megírása és eredményessége (50% feletti eredmény) nem feltétele a félév végi aláírásnak, de 35%-ban beszámít a kollokviumi jegybe - kivéve ismétlő javítóvizsgák (3. és minden további vizsga) és eredményes vizsga javítása esetében -, ezért az igazoltan hiányzó hallgatóknak egy pótlási lehetőséget biztosítunk. A kijavított dolgozatokat az eredmény Neptunban való közzétételét követő két héten belül lehet megtekinteni a gyakorlatvezetőnél. Érvényes demonstráció javítására nincs lehetőség. A demonstrációk részletes tematikája a honlapunkon lesz elérhető a 8. oktatási hétnél. A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is, anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.

Az „Orvosi Biológia” tananyaga és így a kollokvium anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd fent). A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!  A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet. Vizsgára be- és lejelentkezni a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Az ismétlő javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt be kell mutatni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot, akkor is, ha banki átutalással fizettek. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél vagy meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. A kijavított vizsgadolgozatokat az eredmény Neptunban való közzététele utáni 5 munkanapon belül (TVSZ 19. § 15) lehet megtekinteni a tanulmányi felelősnél az intézet által megadott időpontban. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái a honlapon megtalálhatók), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Kollokvium

Kollokviumi tematika: pdf 

 

 

 

 

 

Konzultáció

 

Biológia I./ Orvosi biológia konzultációk (a NET-ben) – 2018/19. II. félév

december 18. (kedd) 13:30 L14
január 2. (szerda) 10.00 L13-14
január 7. (hétfő) 11.00 L14
január 14. (hétfő) 11.00 L14
január 21. (hétfő) 11.00 L14
január 28. (hétfő) 11.00 L14

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 

 

 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptun rendszerben.


Tanulmányi felelősök:
Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253

Go to top